גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע''ה> קובץ התקנות > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע''ה

 

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
17/12/2014 7459

תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים
בכתבי אופציה), התשע"ה-2014 434

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 440

14/12/2014 7458

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית),
התשע"ה-2014 418

תקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ה-2014 426

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון), התשע"ה-2014 427

כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של
קמעונאי גדול) (הוראת שעה), התשע"ה-2014 427

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון), התשע"ה-2014 429

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2),
התשע"ה-2014 430

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשע"ה-2014 432

11/12/2014 7457

הודעת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשע"ה-2014 410

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי כורזין הרחבה, לפי תכנית מס' ג/16225), התשע"ה-2014 412

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל יודפת, לפי תכנית מס' ג/15320), התשע"ה-2014 413

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע כפירה, לפי תכנית מס' מי/961), התשע"ה-2014 414

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל יפתחאל ונחל יפתחאל הרחבה, לפי תכניות מס' ג/13449, ג/15286), התשע"ה-2014 415

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נס הרים, לפי תכנית מס' מי/302/א), התשע"ה-2014 416

11/12/2014 7456

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל–אביב-יפו), התשע"ה-2014 378

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה יוסף, תיקון), התשע"ה-2014 381

צו המועצות המקומיות (א) (פקיעין, תיקון), התשע"ה-2014 382

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הערבה התיכונה, תיקון), התשע"ה-2014 384

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תמר, תיקון), התשע"ה-2014 386

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דרום השרון, תיקון), התשע"ה-2014 390

אכרזת העיריות (נתיבות) (תיקון), התשע"ה-2014 403

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שדות נגב, תיקון), התשע"ה-2014 404

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התשע"ה-2014 406

צו המועצות המקומיות (ב) (שגב שלום, תיקון), התשע"ה-2014 406

אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשע"ה-2014 407

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (עדכון סכומים), התשע"ה-2014 407

9/12/2014 7455

תקנות הגנת הפרטיות (אגרות) (תיקון), התשע"ה-2014 370

תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון), התשע"ה-2014 371

תקנות סימני מסחר (תיקון) (תיקון), התשע"ה-2014 372

כללי לשכת עורכי הדין (מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים), התשע"ה-2014 372

צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשע"ה-2014 376

כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 376

הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשע"ה-2014 376

9/12/2014 7454

הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשע"ה-2014 358

8/12/2014 7453

תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ה-2014 350

הודעת הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי
תשתית), התשע"ה-2014 350

הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשע"ה-2014 353

4/12/2014 7452

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - תל השומר
צפון), התשע"ה-2014 346

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - גן יבנה -
צפון מערב), התשע"ה-2014 346

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - תל השומר
מרכז), התשע"ה-2014 347

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו–17(ג) לפקודה), התשע"ה-2014 348

4/12/2014 7451

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אישה שנפטרה) (תיקון), התשע"ה-2014 338

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לספר לימוד מאושר), התשע"ה-2014 339

3/12/2014 7450

תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ה-2014 334

תקנות מסילות הברזל (הכשרת פקיד רכבת - מסילת ברזל ארצית), התשע"ה-2014 336

3/12/2014 7449

תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד), התשע"ה-2014 330

2/12/2014 7448

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2014 326

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 326

צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים) (תיקון), התשע"ה-2014 326

תקנות זכויות הסטודנט (תנאים להיחשב מוסד לאמנות), התשע"ה-2014 327

צו ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (פטור מהוראות החוק), התשע"ה-2014 328

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשע"ה-2014 328

2/12/2014 7447

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014 310

1/12/2014 7446

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת)
(תיקון), התשע"ה-2014 298

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי) (ביטול),
התשע"ה-2014 307

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומי) (ביטול), התשע"ה-2014 308

צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה), התשע"ה-2014 308

26/11/2014 7445

תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014 242

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים
פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ה-2014 294

25/11/2014 7444

צו התכנון והבנייה (זבולון - תיקון), התשע"ה-2014 234

צו התכנון והבנייה (מבוא העמקים - תיקון), התשע"ה-2014 234

צו התכנון והבנייה (חוף הכרמל - תיקון), התשע"ה-2014 235

צו התכנון והבנייה (קרית טבעון - תיקון), התשע"ה-2014 235

צו התכנון והבנייה (יזרעאלים - תיקון), התשע"ה-2014 236

צו התכנון והבנייה (בני שמעון - תיקון), התשע"ה-2014 237

צו התכנון והבנייה (נגב מזרחי - תיקון), התשע"ה-2014 237

צו התכנון והבנייה (זבולון - תיקון), התשע"ה-2014 237

צו אכרזה גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון) (תיקון), התשע"ה-2014 238

הודעת הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי) (עדכון סכומים), התשע"ה-2014 238

הודעת הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע) (עדכון סכומים), התשע"ה-2014 239

הודעת הנהיגה הספורטיבית (אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית) (עדכון סכומים), התשע"ה-2014 240

הודעת הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי) (עדכון סכומים), התשע"ה-2014 240

25/11/2014 7443

הקובץ הועלה מחדש

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ה-2014 226

תיקון טעויות

20/11/2014 7442

תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה-2014 218

19/11/2014 7441

תקנות הירושה (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 210

תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"ה-2014 210

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ה-2014 210

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ה-2014 211

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ה-2014 212

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ה-2014 213

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור
מרישיון), התשע"ה-2014 213

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אי–תחולת הוראות על חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה), התשע"ה-2014 214

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים), התשע"ה-2014 215

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשע"ה-2014 216

תיקון טעות

16/11/2014 7440

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (תיקון), התשע"ה-2014 206

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל יבנאל לפי
תכנית ג/12720), התשע"ה-2014 206

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חלמוניות ירוחם, לפי
תכנית מס' 122/02/26), התשע"ה-2014 207

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ירוחם, לפי תכנית מס'
122/02/26), התשע"ה-2014 208

תיקון טעות

16/11/2014 7439

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אור הנר וניר עם), התשע"ה-2014 82

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אליקים 1), התשע"ה-2014 89

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אליקים 2), התשע"ה-2014 90

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער בקוע נחשון), התשע"ה-2014 94

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גבעות גורל), התשע"ה-2014 107

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גזר), התשע"ה-2014 109

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער חורשים), התשע"ה-2014 110

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער דורות), התשע"ה-2014 114

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער יכיני), התשע"ה-2014 120

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער כוכב), התשע"ה-2014 124

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער כיסופים), התשע"ה-2014 133

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער משמר הנגב), התשע"ה-2014 136

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער קיבוץ משמר הנגב ויער גבעת משמר הנגב), התשע"ה-2014 140

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נווה יעקב), התשע"ה-2014 141

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל אסף), התשע"ה-2014 144

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל באר שבע), התשע"ה-2014 145

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל זיו ותלמי בילו), התשע"ה-2014 147

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נחל חרוד מזרח), התשע"ה-2014 149

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער ניר משה), התשע"ה-2014 153

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער עזריקם), התשע"ה-2014 161

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער עין דור), התשע"ה-2014 165

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק בן גוריון), התשע"ה-2014 170

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק יערות בגין), התשע"ה-2014 170

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק נחל גרר), התשע"ה-2014 174

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פארק קרית שמונה), התשע"ה-2014 175

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער צרעה, צלפון, ישעי), התשע"ה-2014 177

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער משמר אילון), התשע"ה-2014 195

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער ארד אל ג'רדון) התשע"ה-2014 202

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער ברטעה), התשע"ה-2014 202

אכרזת היערות (סייג לתחולה - ג'בל אסירה), התשע"ה-2014 202

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער טבריה), התשע"ה-2014 203

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער ציפורי), התשע"ה-2014 203

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער קניר), התשע"ה-2014 204

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער קפין), התשע"ה-2014 204

אכרזת היערות (סייג לתחולה - יער רבעא אל אביד), התשע"ה-2014 204

11/11/2014 7438

תקנות הירושה (תיקון מס' 3), התשע"ה-2014 74

צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להנחת צינור דלק זמני למיקשר הדרומי הסמוך לנמל אשדוד)
(הוראת שעה), התשע"ה-2014 74

צו חלוקת הכנסות (עיריות דימונה וערד והמועצה האזורית תמר), התשע"ה-2014 76

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ה-2014 78

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק)
(מס' 3), התשע"ה-2014 79

אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מסעיף בתקן ישראלי), התשע"ה-2014 80

תיקון טעות דפוס

5/11/2014 7437

כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ה-2014 66

5/11/2014 7436

הודעת הסמים המסוכנים (תיקון התוספת הראשונה), התשע"ה-2014 62

5/11/2014 7435

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"ה-2014 54

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף של הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"ה-2014 54

צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"ה-2014 55

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) (תיקון), התשע"ה-2014 55

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) (תיקון), התשע"ה-2014 55

תקנות התכנון והבנייה (אישור מטרה ציבורית), התשע"ה-2014 56

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות למבחן נהיגה, קביעת רמת הפיקוח וקביעת
מחיר מרבי), התשע"ה-2014 58

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות למבחן נהיגה) (ביטול), התשע"ה-2014 59

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית), התשע"ה-2014 59

5/11/2014 7434

תקנות הירושה (תיקון), התשע"ה-2014 46

תקנות המתווכים במקרקעין (סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת ובערעור לבית משפט) (תיקון),
התשע"ה-2014 47

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2014 47

צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון), התשע"ה-2014 48

צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2014 48

תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) (תיקון), התשע"ה-2014 48

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשע"ה-2014 50

תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד) (תיקון), התשע"ה-2014 51

תקנות התעבורה (שינוי התוספות הראשונה, הרביעית, השביעית והתשיעית לפקודה), התשע"ה-2014 51

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקו), התשע"ה-2014 52

3/11/2014 7433

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) (תיקון), התשע"ה-2014 30

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"ה-2014 43

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון), התשע"ה-2014 43

29/10/2014 7432

תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשע"ה-2014 22

תקנות להסדר ההימורים בספורט (קביעת תחומי פעילות וסוגי שירותים של ארגון ספורט נתמך והכשרה
לנושאי משרה), התשע"ה-2014 23

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשע"ה-2014 25

צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשע"ה-2014 26

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשע"ה-2014 27

הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשע"ה-2014 27

26/10/2014 7431

צו הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הכרזה על שטח אויב - רצועת עזה), התשע"ה-2014 18

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014 18

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשע"ד-2014 19

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית) (תיקון), התשע"ה-2014 19

צו המכר (דירות) (תיקון מס' 7) (דחיית יום התחילה של תיקון מס' 7 לחוק), התשע"ה-2014 20

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 20

7/10/2014 7430

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 14

כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה-2014 15

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 15

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשע"ה-2014 16

6/10/2014 7429

תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין בבחירות מקדימות), התשע"ה-2014 6

תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע"ה-2014 9

צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק) (תיקון), התשע"ה-2014 9

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נועם), התשע"ה-2014 10

הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשע"ה-2014 12

1/10/2014 7428

תקנות הירושה (תיקון), התשע"ה-2014 2

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"ה-2014 2

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 2

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשע"ה-2014 3

צו המועצות המקומיות (ב) (כאוכב אבו אלהיג'א, תיקון), התשע"ה-2014 3

תיקוני טעויות

11/12/2014 7456

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל–אביב-יפו), התשע"ה-2014 378

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה יוסף, תיקון), התשע"ה-2014 381

צו המועצות המקומיות (א) (פקיעין, תיקון), התשע"ה-2014 382

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הערבה התיכונה, תיקון), התשע"ה-2014 384

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תמר, תיקון), התשע"ה-2014 386

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (דרום השרון, תיקון), התשע"ה-2014 390

אכרזת העיריות (נתיבות) (תיקון), התשע"ה-2014 403

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שדות נגב, תיקון), התשע"ה-2014 404

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), התשע"ה-2014 406

צו המועצות המקומיות (ב) (שגב שלום, תיקון), התשע"ה-2014 406

אכרזת התקנים (תקן רשמי), התשע"ה-2014 407

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) (עדכון סכומים), התשע"ה-2014 407

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

ראשי
יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ד
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ה
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
התשע"ד
 >> קובץ התקנות
חיפוש בשמות תקנות
התשע''ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חיפוש בשמות תקנות חיקוקי שלטון מקומי
התשע"ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה
חיפוש בשמות התקנות
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> ילקוט הפרסומים
חיפוש בתוכן העניינים של ילקוטי הפרסומים
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
תשע"א
תש"ע
התשס"ט
התשס"ח
התשס"ז
התשס"ו
התשס"ה
טפסים
טפסים
תבנית חקיקה
תבנית חקיקה

להורדת תוכנת Acrobat
חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי